Ernstig

Het is duidelijk dat diversiteit in de media een cruciale rol speelt bij het bestrijden van discriminatie en racisme. Een diverse en inclusieve media-omgeving kan bijdragen aan een meer eerlijke, begripvolle en gelijke samenleving.

Lees meer

Het ontbreken van diversiteit in de media kan voor mensen uit diverse groepen heel pijnlijk en schadelijk zijn. 

 

Onzichtbaarheid

Wanneer mensen uit diverse groepen niet worden vertegenwoordigd in de media, kunnen ze zich onzichtbaar en genegeerd voelen. Dit kan het gevoel geven dat hun verhalen en ervaringen niet belangrijk zijn, wat kan leiden tot gevoelens van uitsluiting en marginalisatie.Stereotypering: Als de media diversiteit missen, is de kans groter dat de verhalen die wel verteld worden, gebaseerd zijn op stereotypen. Dit kan verkeerde ideeën versterken over wat “normaal” of “acceptabel” is en kan discriminatie en vooroordelen voeden.

Zelfbeeld

Het ontbreken van representatieve rolmodellen kan het zelfbeeld en zelfrespect van mensen negatief beïnvloeden. Als mensen zichzelf niet weerspiegeld zien in de media, kan dit het gevoel geven dat ze er niet bij horen of dat ze niet kunnen bereiken wat anderen bereiken.

Misverstanden en Vooroordelen

Wanneer media-inhoud niet divers is, kan dit leiden tot misverstanden en vooroordelen bij het publiek. Dit kan op zijn beurt discriminatie en ongelijkheid in de samenleving in de hand werken.

Maatschappelijke Impact

Gebrek aan diversiteit in de media kan ook bredere maatschappelijke gevolgen hebben, zoals het versterken van ongelijkheden en het belemmeren van sociale vooruitgang.

Het is daarom essentieel dat de media zich inzetten voor het verbeteren van diversiteit en inclusiviteit, niet alleen in termen van wie er wordt weergegeven, maar ook in termen van wie de verhalen vertelt en wie de beslissingen neemt. Dit kan bijdragen aan een eerlijkere en meer inclusieve samenleving.

Ontbreken van diversiteit is discriminatie

 

Hoe heeft diversiteit in de media met discriminatie en racisme te maken?

 

Diversiteit in de media en discriminatie/racisme zijn nauw met elkaar verbonden. Hier zijn enkele manieren waarop deze concepten met elkaar in verband staan:

Representatie

De manier waarop verschillende groepen worden gerepresenteerd (of niet gerepresenteerd) in de media kan invloed hebben op hoe deze groepen worden gezien en behandeld in de samenleving. Als bepaalde groepen regelmatig worden afgebeeld op stereotiepe of negatieve manieren, kan dit leiden tot vooroordelen, discriminatie en racisme. Evenzo, als bepaalde groepen zelden of nooit worden afgebeeld, kan dit leiden tot gevoelens van onzichtbaarheid en marginalisatie.

Normalisering

Media hebben de kracht om bepaalde ideeën en attitudes te normaliseren. Als de media diversiteit en inclusie actief bevorderen, kan dit helpen om acceptatie en begrip te normaliseren. Aan de andere kant, als de media discriminatie of racisme (al dan niet opzettelijk) normaliseren, kan dit bijdragen aan het in stand houden van deze schadelijke attitudes.

Machtsdynamiek

Wie wordt afgebeeld in de media – en hoe – weerspiegelt vaak machtsdynamieken in de samenleving. Door actief te werken aan het bevorderen van diversiteit in de media, kunnen we bijdragen aan het uitdagen en veranderen van ongelijke machtsstructuren.

Bewustzijn en onderwijs

De media kunnen een rol spelen bij het verhogen van het bewustzijn over discriminatie en racisme, en bij het onderwijzen van mensen over de waarde van diversiteit en inclusie. Dit kan betekenen dat er verhalen worden verteld die deze kwesties direct aanspreken, of dat er wordt gewerkt om een divers scala aan stemmen en perspectieven te laten horen.

De taak voor programmamakers

Net zoals artsen de Eed van Hippocrates afleggen, waarin ze beloven hun patiënten naar beste kunnen te dienen en te respecteren, zou er ook voor mediamakers een soortgelijke eed moeten zijn. Hoewel dit misschien zwaar klinkt, is het cruciaal om te begrijpen hoe belangrijk de rol van media is in de samenleving.

Media hebben de kracht om onze percepties te vormen, onze meningen te beïnvloeden en ons begrip van de wereld om ons heen te bepalen. Als zodanig hebben mediamakers een diepgaande verantwoordelijkheid naar de samenleving toe. Wij, als mediamakers, dienen een eerlijke, evenwichtige en representatieve weergave van de samenleving te bieden, waarbij we bewust streven naar diversiteit en inclusiviteit.

Het is meer dan alleen een kwestie van professionele verantwoordelijkheid; het is een kwestie van burgerplicht. De manier waarop we onze verhalen vertellen en de mensen die we in onze content tonen, hebben een directe invloed op hoe mensen zichzelf en anderen zien. Door te zorgen voor diversiteit en inclusiviteit in de media, helpen we bij het bevorderen van begrip, empathie en sociale cohesie.

Een eed voor mediamakers zou ons eraan kunnen herinneren dat onze rol niet alleen is om te informeren en te entertainen, maar ook om te verlichten en te verenigen. Het zou ons kunnen helpen onthouden dat we een cruciale rol spelen in het vormen van een samenleving die echt inclusief, eerlijk en rechtvaardig is. Deze eed zou een belangrijk instrument zijn om ons te helpen ons volledige potentieel te realiseren als hoeders en vormgevers van de publieke sfeer.

Diversiteit is meer dan iemand met kleur een rol geven

Het is een veelvoorkomend misverstand dat simpelweg het plaatsen van een persoon van kleur in een tv-show, film, commercial of andere mediaproductie voldoende is om te voldoen aan diversiteitsnormen. Hoewel dit een begin kan zijn, is het belangrijk om te begrijpen dat echte diversiteit veel meer omvat dan alleen zichtbaarheid. Hier zijn enkele redenen waarom:

Tokenisme

Het toevoegen van een enkele persoon van kleur kan overkomen als tokenisme, een oppervlakkige poging om diversiteit te tonen zonder daadwerkelijke betrokkenheid bij inclusiviteit. Tokenisme kan ook de perceptie creëren dat diversiteit een quotakwestie is, eerder dan een oprechte inspanning om een breed scala aan perspectieven en ervaringen te representeren.

Stereotypering

Vaak, wanneer een enkele persoon van kleur wordt opgenomen in een overwegend blanke cast, kunnen ze worden gebruikt om stereotypen te versterken, eerder dan om authentieke ervaringen te weerspiegelen. Echte diversiteit houdt in dat personages of vertegenwoordigers van verschillende achtergronden worden getoond in een verscheidenheid aan rollen en situaties, niet alleen in stereotype rollen.

Diepte en Complexiteit van Karakters

Echte diversiteit houdt ook in dat personages van kleur volledig worden uitgewerkt en complex zijn, in plaats van plat of eendimensionaal. Ze moeten hun eigen verhalen, motivaties en ontwikkelingen hebben, net als elk ander personage.

Achter de schermen Diversiteit

Echte diversiteit gaat ook over wie de beslissingen neemt achter de schermen. Het gaat om diversiteit in leidinggevende posities, schrijverskamers, regie, productie, enzovoort. Het hebben van mensen van kleur in deze posities kan ervoor zorgen dat de verhalen die worden verteld authentiek en respectvol zijn voor de ervaringen van diverse groepen.

Sociale en Culturele Context

Echte diversiteit erkent ook de sociale en culturele context waarin mensen leven. Het gaat niet alleen om het tonen van mensen van kleur, maar ook om het begrijpen en weerspiegelen van de ervaringen, uitdagingen en triomfen die uniek zijn voor hun specifieke gemeenschappen.

Diversiteit is dus een complex en veelzijdig concept dat niet kan worden gereduceerd tot simpele aanwezigheid of zichtbaarheid.

“We kunnen ze niet vinden”

Het argument “We kunnen ze niet vinden” wordt vaak gebruikt als een excuus voor het gebrek aan diversiteit in de media. Echter, dit argument gaat voorbij aan enkele fundamentele kwesties.

Onbenut potentieel

Er zijn vele getalenteerde professionals en aspirant-professionals uit diverse achtergronden die graag in de media willen werken, maar niet de kans krijgen. Dit kan te maken hebben met bevooroordeelde wervingspraktijken, gebrek aan toegang tot netwerken en mogelijkheden, of een gebrek aan rolmodellen en begeleiding in de industrie.

Uitsluitingsmechanismen

Veel mediaorganisaties hebben, vaak onbewust, mechanismen die mensen van diverse achtergronden uitsluiten. Dit kan variëren van de manier waarop vacatures worden geadverteerd en sollicitaties worden beoordeeld, tot de cultuur en werkomgeving binnen de organisatie.

Actieve inspanningen zijn nodig

Diversiteit komt niet vanzelf. Het vereist bewuste inspanningen en veranderingen op vele niveaus, van wervingsprocessen en opleidingsmogelijkheden tot de bedrijfscultuur en besluitvormingsstructuren. Het vereist ook het onderkennen en aanpakken van de belemmeringen die mensen uit diverse groepen ondervinden.

Netwerk en relatiebeheer

Mensen hebben de neiging om anderen aan te nemen die op hen lijken of die ze kennen. Dit kan leiden tot een ‘ons-kent-ons’ cultuur waarin divers talent wordt over het hoofd gezien. Mediaorganisaties moeten actief werken aan het verbreden van hun netwerken en relaties.

Het argument ‘We kunnen ze niet vinden’ is daarom niet geldig. In plaats van dit als excuus te gebruiken, zouden mediaorganisaties zich moeten inzetten voor het identificeren, aantrekken en behouden van divers talent, en voor het creëren van een inclusieve en ondersteunende omgeving waarin iedereen kan floreren.

“Ik vind diversiteit maar gedoe”

Het omarmen van diversiteit kan inderdaad uitdagend lijken, vooral voor degenen die nieuw zijn in dit soort gesprekken. Het kan complex en soms ongemakkelijk aanvoelen, maar het is essentieel voor het creëren van inclusieve en representatieve media.

Bewustzijn creëren

Start met het organiseren van workshops, trainingen of seminars over diversiteit en inclusiviteit. Dit kan helpen bij het vergroten van het bewustzijn en begrip over het belang van diversiteit.

Empathie bevorderen

Probeer mensen te betrekken bij verhalen en ervaringen die buiten hun eigen kaders vallen. Dit kan via films, documentaires, boeken of gastlessen van mensen met verschillende achtergronden.

Vier de diversiteit

Moedig diversiteit aan als een bron van rijkdom en groei, in plaats van als een last. Benadruk de voordelen, zoals creativiteit, innovatie en verbeterde besluitvorming, die voortkomen uit het hebben van verschillende perspectieven.

Wees geduldig en ondersteunend

Het is belangrijk te erkennen dat het leren over diversiteit en inclusiviteit een voortdurend proces is. Het vereist tijd, geduld en de bereidheid om fouten te maken en ervan te leren.

Creëer een veilige omgeving

Mensen zijn meer bereid zich open te stellen en nieuwe ideeën te onderzoeken als ze zich veilig en gerespecteerd voelen. Stimuleer een cultuur waarin iedereen zijn of haar mening kan uiten zonder angst voor kritiek of afwijzing.

Benadruk het persoonlijke voordeel

Het begrijpen en accepteren van diversiteit kan ook persoonlijke voordelen hebben. Het kan helpen bij het ontwikkelen van betere sociale vaardigheden, het verbreden van perspectieven en het groeien als individu.

Door deze stappen te volgen, kunnen we de complexiteit van diversiteit verduidelijken en het pad effenen voor meer inclusieve en representatieve media.

Blinde vlekken

Het gaat vaak niet om opzettelijke uitsluiting, maar om een reeks blinde vlekken die zich voordoen door een gebrek aan bewustzijn of ervaring met diversiteit. Hier zijn enkele van de meest voorkomende witte vlekken van mediamakers op hoge posities:

Gebrek aan diversiteit in hun netwerken:

Mediamakers kunnen onbewust mensen inhuren die op hen lijken of die ze kennen, waardoor de diversiteit binnen de organisatie beperkt blijft. Dit kan leiden tot een eentonige vertegenwoordiging in de media.

Onbekendheid met verschillende culturen en ervaringen:

Mediamakers met een overwegend witte achtergrond kunnen moeite hebben om culturele nuances of ervaringen van minderheidsbevolkingsgroepen te begrijpen. Dit kan resulteren in stereotiepe of onvolledige portretten in de media.

Ontkenning van vooroordelen:

Het kan moeilijk zijn voor mediamakers om toe te geven dat ze vooroordelen of privileges hebben. Ze kunnen zich bijvoorbeeld niet realiseren dat hun positie hen bevoorrechte toegang tot kansen heeft geboden.

Veronderstellen dat kleurenblind zijn voldoende is:

Sommige mediamakers kunnen van mening zijn dat het negeren van ras of etniciteit gelijkheid bevordert. Echter, “kleurenblind” zijn kan eigenlijk leiden tot het negeren van belangrijke kwesties die van invloed zijn op mensen van kleur.

Weerstand tegen verandering:

Mediamakers kunnen zich verzetten tegen initiatieven om diversiteit en inclusiviteit te bevorderen omdat ze verandering als bedreigend of onnodig beschouwen.

Om deze witte vlekken te overwinnen, is het belangrijk om diversiteit en inclusiviteit te bevorderen door middel van opleiding, dialoog en het aannemen van mensen uit diverse achtergronden op alle niveaus van de organisatie.

Wij kiezen voor kwaliteit

De uitspraak “we kiezen niet voor kleur, maar voor kwaliteit” suggereert dat de keuze voor diversiteit, of het aannemen van mensen van kleur, inherent betekent dat je niet voor kwaliteit kiest. Dit is een problematische veronderstelling omdat het een valse tegenstelling creëert tussen diversiteit en kwaliteit. Het impliceert onterecht dat mensen van kleur op de een of andere manier minder gekwalificeerd of competent zijn dan hun witte collega’s.

 

Dit is een subtiele vorm van racisme en discriminatie omdat het de vaardigheden en bijdragen van mensen van kleur devalueert en marginaliseert. Het veronderstelt dat mensen van kleur alleen gekozen zouden worden vanwege hun kleur, en niet vanwege hun competenties, talenten en vaardigheden. Dit negeert het feit dat mensen van kleur net zo bekwaam en gekwalificeerd kunnen zijn als hun witte collega’s, en draagt bij aan stereotypering en uitsluiting.

Daarnaast negeert deze uitspraak vaak het feit dat er structurele en systematische belemmeringen kunnen zijn die mensen van kleur ervan weerhouden om dezelfde kansen te krijgen als hun witte collega’s. Bijvoorbeeld, onbewuste vooroordelen kunnen ervoor zorgen dat mensen van kleur minder kans maken om aangenomen te worden, ondanks hun kwalificaties.

In plaats daarvan zou het doel moeten zijn om zowel voor kwaliteit als voor diversiteit te kiezen, aangezien een divers team kan leiden tot een breder scala aan perspectieven, ideeën en benaderingen, wat kan bijdragen aan de kwaliteit en effectiviteit van het werk.

denim day logo

Kleur in de media is een initiatief van Media Luna in samenwerking met de TV Academy om diversiteit in de media te realiseren door middel van media opleidingen en door voorlichting over de waardevolle en cruciale betekenis van diversiteit.

Wil je de Nieuwsbrief ontvangen? Schrijf je dan in: